Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LimeTech, hierna te noemen “LimeTech”, en een Opdrachtgever.

Deze voorwaarden worden geacht door de klant bekend en aanvaard te zijn door het enkele feit van het onderhandelen over, of het aangaan van een overeenkomst met LimeTech. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant dienen dan ook als onbestaande te worden beschouwd, behoudens een door LimeTech schriftelijk ondertekende vrijstelling.

Een opdrachtbevestiging van LimeTech kan nimmer als een dergelijke vrijstelling gelden of worden beschouwd.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met LimeTech, voor de uitvoering waarvan LimeTech derden dient te betrekken.

 

1. Offertes en aanbiedingen:

Alle offertes en aanbiedingen van LimeTech zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kunnen aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze rechten worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

LimeTech kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, redelijkerwijs, kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is LimeTech daaraan niet gebonden.

De overeenkomst komt dan niet na deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LimeTech anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht LimeTech niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

1.1 Aanbieding & Acceptatie

1.1.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege LimeTech gedaan zijn vrijblijvend. Tenzij door LimeTech schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

1.1.2 Offertes en prijsopgave door LimeTech blijven 14 Dagen geldig, tenzij er een andere termijn wordt vermeld door LimeTech. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

1.1.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en LimeTech zijn pas geldig, vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

1.1.4 De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer en whatsapp gesprekken als wettelijk geldig bewijsmiddel.

1.1.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

 

2. Toepasbaarheid:

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met LimeTech, verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden alsook akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2.2 Voor zover hiervan niet in onderling overleg tussen partijen schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op iedere aanbieding, bestelling of overeenkomst van of met LimeTech.

 

3. Offertes:

3.1 Alle offertes en prijsopgaven van LimeTech zijn vrijblijvend.

3.2 LimeTech is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien deze door de opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

 

4. Aanvang van de overeenkomst:

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De orderbevestiging is ingevuld en ondertekend en ontvangen door LimeTech.

- De aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

 

Afwijken van de voorwaarden in artikel 4 is mogelijk als de opdrachtgever al bekend is aan de aannemer.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst:

5.1 LimeTech zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LimeTech het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie waarvan LimeTech aangeeft dat deze noodzakelijk is, wordt verstrekt.

5.3 LimeTech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

Dit doordat LimeTech ervan is uitgegaan dat de gegevens door de opdrachtgever werden verstrekt, correct horen te zijn. Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan LimeTech reeds kenbaar werd gemaakt.

 

6. Levering en levertijd:

6.1 Na schriftelijke bestelling en levering van het benodigde materiaal, wordt er zo spoedig mogelijk met het ontwerp en de ontwikkeling van de website gestart.

6.2 Tussenresultaten worden door LimeTech voor testdoeleinden op een tijdelijke internetlocatie geplaatst.

6.3 Indien overschrijding van de overeengekomen levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden. In geval van overmacht aan de zijde van LimeTech, wordt het termijn verlengd met de duur van die overmacht. Overschrijding van de levertijd kan als grond voor ontbinding van de overeenkomst worden beschouwd.

6.4 LimeTech is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door verkeerde instellingen bij de hostingprovider van de opdrachtgever. Dit terwijl deze functionaliteiten op het testdomein wel naar behoren functioneren en deze gebreken worden veroorzaakt door verkeerde instellingen en niet door onjuiste programmering van de client. LimeTech is niet verantwoordelijk voor de respectieve functionaliteit of plug-in die automatisch worden geüpdatet en niet meer compatibel zijn met de PHP versie, WordPress, Elementor of waarmee de website wordt ontwikkeld.

6.5 Oplevering van een website vindt zo spoedig mogelijk plaats nadat de ontwikkeling van de website is voltooid.

6.6 LimeTech heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan, de met LimeTech overeenkomst(en), inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

6.7 LimeTech heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met dergelijke inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

6.8 Na oplevering van de website biedt LimeTech u een garantietermijn van een maand. Gedurende deze maand worden fouten die door LimeTech werden veroorzaakt kosteloos verbeterd.

Na verloop van deze termijn wordt u automatisch overschakelt naar een servicecontract. Een servicecontract garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen met betrekking tot uw website.

 

7. Auteursrecht:

7.1 Al het door LimeTech geproduceerde materiaal, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LimeTech, niet worden bewerkt of verwerkt in websites of producten anders dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was.

7.2 Het eigendom van, door LimeTech aangeleverde ideeën, concepten of (proef)ontwerpen berust geheel bij LimeTech. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In dat laatste geval kan LimeTech hiervoor een vergoeding bedingen. Bij bewezen schending van genoemde eigendom is LimeTech gerechtigd zelf een redelijke vergoeding hiervoor vast te stellen.

7.3 LimeTech behoudt zich het recht voor, de door de uitvoering van de werkzaamheden, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Als hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

8. Aansprakelijkheid:

8.1 Voor zover LimeTech bij haar werkzaamheden afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden.

Waarop zij weinig of geen invloed heeft, kan LimeTech op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade dan ook voortvloeiend uit deze relaties met LimeTech of het verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt tijdens de relatie met LimeTech.

8.2 LimeTech is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het, door de opdrachtgever, aangeleverde materiaal.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat, door de opdrachtgever aangeleverd materiaal, zoals teksten en afbeeldingen, vrij is van auteursrechten van derden.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is LimeTech slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag.

Iedere aansprakelijkheid van LimeTech voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

9. Klachten:

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen na levering de mogelijkheid om duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten aan LimeTech te melden. Indien de klacht gegrond is, zal LimeTech trachten deze gebreken te verhelpen. Indien geen gebreken binnen voornoemde termijn aan LimeTech worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens die leiden tot gebreken aan de geleverde zaken worden uitdrukkelijk niet als “gebreken” beschouwd.

9.2 Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen/ vergoedingen op te schorten.

9.3 Alle klachten zullen worden behandeld in de rechtbank van koophandel van Kortrijk, België.

 

10. Prijzen:

10.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet vooraf zijn overeengekomen, leiden tot meerwerk, waarvoor LimeTech naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 

11. Betaling:

11.1 Na ondertekening van de orderbevestiging wordt de status van het contract gegeven. Vanaf dat moment komt er een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en LimeTech en is de opdrachtgever verplicht de werkzaamheden van LimeTech te honoreren zoals overeengekomen.

11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. De aanbetaling kan door de opdrachtgever alleen worden teruggevorderd indien LimeTech de gewenste diensten niet heeft geleverd of niet heeft geleverd volgens de specificaties in de offerte. Leidend daarbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt voorbereid. Indien de website op het testdomein volgens de specificaties is opgeleverd en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever en LimeTech kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever hier afstand van doet of onredelijke eisen stelt waardoor de website niet door LimeTech kan worden opgeleverd, kan de klant de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na voltooiing van de opdracht en nadat de website op het testdomein volgens de specificaties is opgeleverd en naar behoren functioneert, stuurt LimeTech een factuur voor het, met de overeenkomst aangegeven bedrag, minus de reeds betaalde aanbetaling. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen dertig dagen na verzending van de factuur te voldoen. Indien op deze manier overeengekomen, wordt de website door LimeTech overgedragen aan het hostingdomein van de opdrachtgever nadat de laatste betaling door de opdrachtgever is voldaan.

11.4 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

11.5 Als de betalingstermijn is overschreden, wordt door LimeTech een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w.v.  netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

11.6. Als de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door LimeTech een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

11.7 Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dat moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit wordt berekend volgens het, door de Belgische Orde van Advocaten, geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In dit geval LimeTech heeft recht om de website offline maken tot de betalingen volledig betaald zijn.

11.8 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering LimeTech hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, deze dient binnen de termijn van 14 dagen na verzending voldaan te worden.

 

12. Wijziging van de algemene voorwaarden:

12.1 LimeTech heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke mededeling van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de datum van ontvangst van de wijziging van de algemene voorwaarden en voorwaarden indien deze datum van ontvangst na de ingangsdatum ligt van de verandering.

 

13. Overig:

13.1 LimeTech zal persoonsgegevens van de opdrachtgever niet aan derden verstrekken zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn.

Dit geldt ook voor alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst aan LimeTech wordt verstrekt

13.2 Wanneer LimeTech bemiddelt in webhosting voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die door deze webhost worden gesteld. LimeTech is voorts niet verantwoordelijk voor een eventuele tekortkoming van de betreffende webhost.

13.3 Indien nodig kunnen wijzigingen in een overeenkomst worden aangebracht na schriftelijke bevestiging van beide partijen.

Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van levering wijzigen. LimeTech zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de nieuwe leverdatum en eventuele financiële consequenties.

13.4 Het staat LimeTech vrij om, voor promotionele doeleinden, naar de geleverde eindproducten te verwijzen als referentie, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verder behoudt LimeTech zich het recht voor om een©bescheiden kredietoverzicht met hyperlink in de website voor de opdrachtgever aan te leveren.

 

14. Domeinen:

14.1 Alle domeinen worden gekocht door LimeTech en zijn volledig eigendom van LimeTech. Klanten kunnen domeinen kopen bij LimeTech.

LimeTech kan elke prijs vragen voor hun domein en is volledig vrij om domeinen te verkopen. De gebruiker krijgt de eerste kans om het domein te kopen. Als de gebruiker niet in staat is om het domein te kopen, blijft het eigendom van LimeTech.

14.2 Domeinen worden pas geleverd als de volledige factuur is betaald. Domeinen kunnen apart bij LimeTech worden gekocht.

14.3 Als de klant zijn website/webshop wil verhuizen naar een andere webontwikkelaar, moet de klant het volledige domein kopen om toegang te krijgen tot het domein.

14.4 Klanten moeten de volledige overdrachtskosten betalen die worden verstrekt door LimeTech.

14.5 LimeTech © copyright kan niet uit de footer worden verwijderd. Indien deze zijn aangeraakt, verwijderd of bewerkt, zal LimeTech de klant 5000 euro rekening/boete in rekening brengen.

14.6 De domeinnaam en de hosting moet bij LimeTech geregistreerd worden.

Anders kan LimeTech geen snelheid- en veiligheidsoptimalisatie aan de website uitvoeren.

14.7 LimeTech is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen, waarop LimeTech geen invloed kan uitoefenen.

 

15. Servicecontract

15.1 Deze voorwaarden gelden voor jaarlijkse servicecontract bij een bestaande website.

15.2 Met servicecontract van de website wordt bedoeld; het onderhoud van de website zodat die blijft optimaal werken met updates van platforms als browsers en responsieve op mobiele toestellen. En wordt met het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door LimeTech vervaardigd is en niet door derden.

15.3 De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van € 49,- voor website en 79,- voor webshops over te maken aan LimeTech. Hierbij heeft de opdrachtgever het recht op 1 uur aanpassing per maand. De tarieven kunnen jaarlijks veranderd worden. LimeTech zal dit 3 maanden voor de verlenging van de maandelijkse kosten meedelen. Na het ontvangen van mededeling hebben de klanten 14 dagen tijd om schriftelijk bezwaar in te dienen.

15.4 Overgebleven uren worden niet overgedragen naar de volgende maand.

Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van € 65,-.

15.5 Bij deze onderhoudsovereenkomst voor een website/webshop wordt door LimeTech aan de opdrachtgever een factuur gestuurd.

Van zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken, wordt er een factuur opgemaakt.

De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.